St. Clare Re-integratie

Vanaf de oprichting van Amara Foundation, 2007, bieden we ondersteuning aan het St. Clare Childrenshome. Dat is de basis van ons project zorg.

In het St. Clare Childrenshome wonen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het aantal is wisselend doordat er regelmatig kinderen naar het kinderhuis worden gebracht en er ook kinderen teruggeplaatst worden bij familie. In de periode 2011 tot 2018 wonen er tussen de 70-90 kinderen op St. Clare.

Met de leidinggevenden van St. Clare heeft er tijdens een werkbezoek van bestuursleden, in februari 2018, een gesprek plaatsgevonden over de veranderende visie met betrekking tot hulp aan kinderen. Zowel vanuit Nederland als vanuit de Keniaanse regering wordt aangedrongen om het aantal plaatsingen in een kinderhuis te minimaliseren. Plaatsing bij familieleden of in de gemeenschap, of een zeer kortdurende plaatsing in een kinderhuis zo dicht mogelijk bij thuis wordt geadviseerd. Daarop aansluitend werd er in 2019 een nieuwe maatregel van de regering ingevoerd. Alle kinderen die in kinderhuizen verblijven moeten de schoolvakanties bij familieleden doorbrengen. De leidinggevenden van St. Clare staat achter deze zienswijze, ze ervaren echter vaak dat de ideële visie nog niet 100% haalbaar is. Maar het actieve beleid van zuster Lucy, één van de leidinggevende en ons contactpersoon, heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle kinderen tijdens vakanties bij familie logeren.

St. Clare voerde al enkele jaren een actief beleid m.b.t. re-integratie. Om die reden was het aantal kinderen wat daadwerkelijk op St. Clare verblijft al minder geworden. Begin 2018 woonden er gemiddeld nog 50 kinderen op St. Clare.

Uitgaande van genoemde visie is er stapsgewijs een verandering gekomen met betrekking tot de hoogte van de donatie van Amara Foundation voor St. Clare Childrenshome. De maandelijkse ondersteuning voor St. Clare Childrenshome wordt stapsgewijs verminderd. De maandelijkse ondersteuning aan St. Clare re-integratie wordt stapsgewijs verhoogd. Er vindt dus een kanteling plaats in de vorm van vergoeding vanuit Amara Foundation aan St. Clare.

In 2018 bedroeg de jaarlijkse vergoeding van Amara Foundation aan St. Clare re-integratie €5.000. Dit is jaarlijks opgebouwd naar een huidige vergoeding van ruim €13.000. De middelen kunnen worden ingezet voor betaling schoolgeld, ondersteuning van de (pleeg)gezinnen voor bijv. start business, woningverbetering, betaling ziektekostenverzekering etc. De leidinggevenden van St. Clare begeleiden en bewaken dit proces.

Het doel van St. Clare en Amara Foundation is om kinderen door het geven van goed onderwijs en een veilig thuis de kans op een goede toekomst te vergroten. Zodat zij later als stabiele volwassenen voor zichzelf en hun toekomstige gezin kunnen zorgen.

Aan het eind van ieder schooljaar (december) wordt er op St. Clare afscheid genomen van een aantal kinderen. Deze gaan of bij een van de ouders of bij familie wonen. Voor alle kinderen betekent het dat zuster Lucy en/of de maatschappelijk werker met familie gesproken heeft over waar gaat het kind in januari onderwijs volgen. Voor de meeste kinderen betekent dit een schoolinternaat. Dit omdat de kwaliteit van onderwijs, op de reguliere basisscholen in afgelegen dorpen, helaas heel vaak, van slechte kwaliteit is. De kinderen hebben echter wel het gevoel weer thuis, bij familie te wonen omdat een plaatsing op een schoolinternaat “normaal” is in Kenia.
Het aantal kinderen wat bij familie woont en waar St. Clare schoolgeld voor blijft betalen wordt steeds groter. De gelden die zuster Lucy ontvangt van Amara (maar gelukkig ook van enkele andere sponsors) voor re-integratie worden voornamelijk ingezet voor schoolgeld. Incidenteel, op inschatting van de maatschappelijk werker, worden “pleegouders” ondersteunt met bijv. starten of vergroten van een business, bouwen of aanpassen van woning. Dit met als doel, dat de levensomstandigheden van alle leden van het gezin waar de kinderen gaan wonen, worden verbeterd.
Omdat zuster Lucy de schoolgelden blijft betalen, blijft er contact tussen de diverse families, de diverse scholen en St. Clare. Families bellen zuster Lucy of de maatschappelijk werker regelmatig wanneer er bijzonderheden zijn. Bestuursleden van Amara proberen tijdens de bezoeken ook altijd één of meerdere families te bezoeken. Als Amara Foundation zijn we erg blij dat we een aantal sponsors hebben die de onderwijskosten voor één kind voor hun rekening nemen. Vaak door middel van een periodieke gift, waardoor ze het kind daadwerkelijk vijf jaar van onderwijs voorzien.

Uit bovenstaande komt naar voren hoe cruciaal de rol van de maatschappelijk werker is. In 2020 hebben we in overleg met zuster Lucy besloten om de kosten voor verdere professionaliseren van de maatschappelijk werker te bekostigen. Na diplomeren betaalt Amara Foundation de loonsverhoging. Om telefonisch contact en huisbezoeken met de pleeggezinnen te borgen, hebben we de afspraak dat we een vaste bijdrage leveren aan de telefoonkosten en reiskosten voor de maatschappelijk werker.

Het resultaat is dat er de afgelopen jaren meer dan 80 kinderen zijn (terug)geplaatst bij familie. Hiervan ondersteunt Amara Foundation ruim 20 families. De kinderen die geplaatst worden bij familie worden door St. Clare nog geruime tijd gevolgd. De leidinggevende van St. Clare is degene die jaarlijks dit geld rechtstreeks aan de scholen betaald.
Ook is er een professionele maatschappelijk werker die deze families volgt en begeleidt.
Inmiddels zien we dat verschillende pleeggezinnen al zichtbaar in betere levensomstandigheden verkeren.