St. Clare Childrenshome

Vanaf de oprichting van Amara Foundation, 2007, bieden we ondersteuning aan het St. Clare Childrenshome. Dat is de basis van ons project zorg. De eerste jaren was het kinderhuis gevestigd in het centrum van Kisumu.

St. Clare Childrenshome is sinds december 2011 gevestigd aan de rand van de stad Kisumu. De zusters Franciscanessen hadden daar een groot stuk land in bezit en een Italiaanse sponsor uit Engeland heeft hier een ruim opgezet complex gebouwd.

st-clare-in-de-verte

Het terrein van het kinderhuis bestaat uit verschillende gebouwen op een groot stuk land:
een grote eetzaal met aangrenzende keuken en voorraadkamer, twee slaapzalen, met een hal met elkaar verbonden, een was/doucheruimte en een toiletgroep, een gebouw voor de medische post, een gebouw met twee kantoren en een opslagruimte, waarin de maatschappelijk werkster, de administratieve medewerkster en zuster Lucy de leidinggevende een werkruimte hebben, vijf klaslokalen, een gebouw voor grote opslag met daarbij enkele logeerkamers voor familieleden van de kinderen, en een gebouw waarin een aantal zusters Franciscanessen gehuisvest zijn.
Het geheel is ruim van opzet. Er is veel speelruimte voor de kinderen. In 2014 hebben we met hulp van een sponsor een prachtige speeltuin kunnen bouwen.

Zuster Lucy, de leidinggevende en onze contactpersoon, heeft met haar werkers een groot stuk grond in cultuur gebracht. Een gedeelte is in gebruik als groentetuin, er wordt maïs verbouwd en er staan fruitbomen.
Er is een kippenhok gebouwd en een onderkomen voor de koeien.

Situatie 2011-2018

In het St. Clare Childrenshome wonen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het aantal is wisselend doordat er regelmatig kinderen naar het kinderhuis worden gebracht en er ook kinderen teruggeplaatst worden bij familie. Er woonden in deze tijd tussen de 70-90 kinderen op St.Clare.
Op het terrein is een basisschool met vijf verschillende niveaugroepen. De zogenaamde “nursery school” en de groepen 1, 2, 3 en 4 van de “primary school”. De “nursery school” is vergelijkbaar met onze groep 1. Jonge kinderen die voorbereid worden om met leren te beginnen.

Sinds de verhuizing naar de nieuwe compound is het aantal medewerkers sterk uitgebreid. De caretakers hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen. Zij geven de kinderen te eten, wassen de kleinsten, brengen ’s avonds de kinderen naar bed, poetsen de slaapzaal, dragen zorg voor de school- en speelkleding etc. Zij werken volgens een rooster. ’s Nachts slaapt een van de caretakers bij de kinderen op de slaapzaal.
Het eten wordt bereid door twee koks die afwisselend in dienst zijn.

Op school zijn leerkrachten aangesteld.
De tuinman onderhoudt de compound, zowel de groentetuin als het grote speelveld, waar het gras, zeker in de natte tijd, regelmatig gemaaid moet worden. In de tijd dat er veel geplant moet worden heeft zuster Lucy losse arbeidskrachten in dienst.
Andere functies: maatschappelijk werker, een secretaresse en een chauffeur.
De werknemers bij St. Clare worden betaald volgens de Keniaanse CAO door zuster Lucy. De werknemers krijgen op de dagen dat ze werken een maaltijd op St. Clare.
Wij dragen maandelijks een klein gedeelte (€ 700,-) bij aan deze kostenpost.
Daarnaast ontvangt zuster Lucy maandelijks € 200,- van Amara Foundation voor de aankoop van voedingsmiddelen en € 175,- om de rekeningen van water, elektriciteit en brandhout te betalen.
We bestellen bij SWAP, een organisatie in Kisumu meel met toegevoegde mineralen en vitaminen. Dit meel (Uji) wordt maandelijks bezorgd bij St. Clare. Kosten € 40,- per maand.
We bestellen bij een melkman uit Kisumu 27 liter verse melk per week. Deze melk wordt een keer per week bezorgd bij St. Clare. Kosten ruim €100,- per maand.
Jaarlijks beslissen we tijdens de bestuursvergadering van september wat het bedrag wordt wat we in het daaropvolgende jaar maandelijks doneren. Dit is afhankelijk van de inkomsten.
Zuster Lucy wordt hierover in september geïnformeerd.

Het kindertehuis voert een actief beleid met betrekking tot re-integratie. Daar waar mogelijk wordt met familieleden van de wezen of halfwezen contact opgenomen en worden kinderen bij familie geplaatst. De meeste gezinnen zijn echter erg arm en hebben weinig financiële armslag. De staf van St. Clare kijkt wat er nodig is in het gezin om het mogelijk te maken om een familielid (bijv. kleinkind, of kind van overleden broer /zus) op te kunnen vangen.
Soms betekent dit een donatie om een eigen zaak op te starten of uit te breiden zodat het gezin eigen geld kan genereren, soms betekent het betaling van schoolgeld, verbeteren van huisvesting, betaling van de ziektekosten verzekering voor een familie.
Vanaf 2012 ondersteunt Amara Foundation dit Project re-integratie, financieel. Voor de eerste drie jaar bestond de donatie uit een vast bedrag van maximaal € 5.000,-.
Vanaf 2015 proberen we extra geld te werven voor re-integratie, via oproepen op facebook, werving via de nieuwsbrief en benaderen we rechtstreeks mogelijke sponsors. Zuster Lucy ontvangt het bedrag wat we gedoneerd krijgen. Het grootste gedeelte van het re-integratie geld wordt gebruikt voor betaling van schoolkosten. Op deze manier blijft onderwijs gegarandeerd voor de “pleegkinderen”.
Naast bovengenoemde “vaste afspraken” hebben we gedurende het hele jaar door overleg met zuster Lucy welke speciale behoeftes er zijn. Voor die speciale behoeftes proberen we sponsors te vinden. Enkele voorbeelden: in de nieuwbouw hebben we een kachel gekocht waar met gebruik van minder hout op gekookt kan worden, we hebben een grote watertank aan kunnen schaffen zodat het regenwater opgevangen kan worden, we hebben kledingkasten op de slaapzaal, nieuwe matrassen en nieuwe bedden, meubilair om de klassen in te richten kunnen doneren. We hebben een grote hoeveelheid schoolmaterialen kunnen kopen, methode rekenen, methode taal (Engels en Kiswahili), aardrijkskunde boeken etc. Er staat een prachtige speeltuin dankzij een sponsor. Dit via donaties van organisaties, bedrijven en particulieren die ons steunen.

Belangrijke koerswijziging sinds januari 2018

Met de leidinggevenden van St. Clare heeft er tijdens een werkbezoek van bestuursleden, in februari 2018, een gesprek plaatsgevonden over de veranderende visie met betrekking tot hulp aan kinderen. Zowel vanuit Nederland als vanuit de Keniaanse regering wordt aangedrongen om het aantal plaatsingen in een kinderhuis te minimaliseren. Plaatsing bij familieleden of in de gemeenschap, of een zeer kortdurende plaatsing in een kinderhuis zo dicht mogelijk bij thuis wordt geadviseerd. Daarop aansluitend werd er in 2019 een nieuwe maatregel van de regering ingevoerd. Alle kinderen die in kinderhuizen verblijven MOETEN de schoolvakanties bij familieleden doorbrengen. De leidinggevenden van St. Clare staat achter deze zienswijze, ze ervaren echter vaak dat de ideële visie nog niet 100% haalbaar is. Maar het actieve beleid van zuster Lucy heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle kinderen tijdens vakanties bij familie logeren.

St. Clare voerde al enkele jaren een actief beleid m.b.t. re-integratie. Om die reden was het aantal kinderen wat daadwerkelijk op St. Clare verblijft al minder geworden. Begin 2018 woonden er gemiddeld nog 50 kinderen op St. Clare.

Uitgaande van genoemde visie is er stapsgewijs een verandering gekomen met betrekking tot de hoogte van de donatie van Amara Foundation voor St. Clare Childrenshome. De financiering is stapsgewijs verminderd. Van een maandelijkse bijdrage van €1075 zijn we teruggegaan naar een maandelijkse bijdrage van €675.

Vergoeding voor Uji en melk (in de periode dat de koeien onvoldoende melk geven) wordt nog steeds gefinancierd.

Situaties sinds 2021

Sinds 2021 schommelt het aantal kinderen dat permanent op St. Clare verblijft rond de 30. Jaarlijks worden er aan het eind van het schooljaar (december), zes à zeven kinderen teruggeplaatst bij familie. We zijn heel erg blij met deze ontwikkeling van tehuis naar thuis. Samenhangend hiermee heeft zuster Lucy ook het aantal personeelsleden teruggebracht.

Jaarlijks blijven er aanvragen komen door kinderbescherming, wijkhoofden en politie om kinderen op te vangen in het kinderhuis. Zuster Lucy heeft een nauw contact met deze instanties.

Zuster Lucy is er trots op dat ze zowel haar groente- en fruittuin als haar veestapel uit heeft kunnen breiden. Het betekent dat ze extra voedsel heeft voor kinderen, personeel en tijdens vakanties ook voor de families van de kinderen. Daarnaast verkoopt ze indien mogelijk kippen, ganzen en gewassen uit haar tuin. Met dit extra inkomen doet ze weer mooie dingen voor de kinderen. Voor Amara Foundation betekent dit dat wij geen extra melk meer in hoeven te kopen voor het kinderhuis. Zuster Lucy heeft aangegeven dat de koeien voldoende melk geven voor het dagelijks gebruik.